Oznam pre stravníkov_Aktualizované!!!

 

V súvislosti so sprísnenými hygienickými opatreniami v súvislosti s COVID – 19, bude školská jedáleň od 05. 10. 2020 variť nasledovne:

- raňajky č. 1,

- obed č. 1, obed č. 2,

- večera č. 1.

 

V pondelok sa budú naďalej vydávať aj suché raňajky č. 2 pri obede a večeri.

V piatok sa takisto vydáva suchý obed č. 2 pri raňajkách.

 

Možnosť výberu z dvoch obedov, ak si žiak nevyberie, automaticky bude mať navolený obed č.2.

 

Výdaj jedla pri výdajom okienku bude prebiehať nasledovne:

- študenti si sami jedlo, nápoj, príbor a tácky neberú,

- stravníci prichádzajú k okienku kde personál kuchyne vydáva pokrmy vrátane zabalených príborov, nápojov a táciek,

- výdaj stravy vzhľadom na situáciu Covid – 19 sa predlžuje nasledovne :

raňajky:  6,00 – 8,00 hod.

obed:    12,30 - 15,30 hod.

večera: 17,30 – 20,00 hod.

PODMIENKY VSTUPU DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU!!! aktualizované 16. 09. 2020

1. Pre zákonných zástupcov žiakov prípadne plnoletého žiaka

Zákonný zástupca žiaka prípadne plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školského internátu v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti   (tlačivo nájdete tu) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje školský internát (službukonajúcu vychovávateľku na tel. č. 055/643 56 88, 055/786 09 22 - vrátnica). Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školského internátu. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

2. Pre návštevníkov ŠI (cudzie osoby)

Vstup cudzím osobám do priestorov školského internátu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou ŠI a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete tu) danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca ŠI a žiaka. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu školský internát zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školského internátu.

Na komunikáciu externých osôb so školským internátom počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky ŠI za vyššie uvedených podmienok.

OZNAM

V pondelok 14.9.2020 bude školský internát zatvorený. Príchod žiakov do internátu bude v utorok 15.9.2020 od 15.00 hod.

Oznam pre stravníkov

V súvislosti so sprísnenými hygienickými opatreniami v súvislosti s COVID – 19, bude školská jedáleň až do odvolania variť iba jedno jedlo, t.j. :

- raňajky č. 1,

- obed č. 1,

- večera č. 1.

 

V pondelok sa budú naďalej vydávať aj suché raňajky č. 2 pri obede a večeri.

V piatok sa takisto vydáva suchý obed č. 2 pri raňajkách.

 

Výdaj jedla pri výdajom okienku bude prebiehať nasledovne:

- študenti si sami jedlo, nápoj, príbor a tácky neberú,

- stravníci prichádzajú k okienku kde personál kuchyne vydáva pokrmy vrátane zabalených príborov, nápojov a táciek,

- výdaj stravy vzhľadom na situáciu Covid – 19 sa predlžuje nasledovne :

raňajky:  6,00 – 8,00 hod.

obed:    12,30 - 15,30 hod.

večera: 17,30 – 20,00 hod.

 

 

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci, žiačky,

   po mimoriadnom školskom roku 2019/2020 je tu nový školský rok 2020/2021. Vzhľadom na situáciu s koronavírusom sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.

 

Príchod žiakov do školského internátu je 1. septembra 2020 a bude organizovaný podľa harmonogramu:

Žiaci 1. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 13.00 - 15.00 hod.

Žiaci 2. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 15.00 - 17.00 hod.

Žiaci 3. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 17.00 - 19.00 hod.

Žiaci 4. ročníkov a starší budú mať nástup do ŠI    od 19.00 - 21.00 hod.

  

   Žiaci sú povinní pri vstupe do budovy ŠI dodržiavať hygienické opatrenia R-O-R (rúško, odstup, ruky). Vstupujú len s rúškom a prechádzajú zdravotnou kontrolou (meranie teploty). Preukazujú sa vyplnenými a podpísanými tlačivami Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. (P: pre stiahnutie kliknite na názov tlačiva) Bez týchto dokladov žiaci nebudú ubytovaní.

Každý žiak si prinesie rúška v dostatočnom počte (najmenej 2 ks), to isté platí aj o hygienických potrebách a donesie iba najnutnejšie veci na pobyt v ŠI.

Rodičom nebude umožnený vstup. Do ŠI vstupujú len žiaci, ktorí prejdú zdravotnou kontrolou (meranie teploty).

 

Po ubytovaní sa, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, žiaci neopúšťajú ŠI a nebude im už v daný deň umožnená vychádzka.

Žiaci sa budú ďalej riadiť pokynmi zamestnancov ŠI.

 

Žiadame Vás o preštudovanie Školského poriadku ŠI, v ktorom sú všetky dôležité informácie ako aj usmernenia ministerstva školstva k organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

 

Pri ubytovaní je potrebné predložiť: (P: pre stiahnutie kliknite na názov tlačiva)

1. Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti bývať v ŠI 

2. Zápisný lístok na stravovanie

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (zákonný zástupca alebo plnoletý žiak)

4. Žiadosť o prijatie do ŠI -  originál

5. Zápisný lístok na ubytovanie (novoprijatí žiaci) - originál

6. 4 fotografie 3x3 cm (len noví žiaci).

Hurá prázdniny !!!

OZNAM

Žiadame žiakov, ktorí boli ubytovaní v školskom internáte v školskom roku 2019/2020 a majú záujem o ubytovanie aj v školskom roku 2020/2021, aby žiadosti o ubytovanie zaslali e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk  najneskôr do 12. 06. 2020  (iba žiaci, ktorí zatiaľ žiadosti neposlali!)

OZNAM

Žiadame žiakov, ktorí majú uložené osobné veci v školskom internáte, aby kontaktovali svojho vychovávateľa a vyzdvihli svoje veci po dohode s vychovávateľom. 

DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Žiadosti o prijatie do ŠI na školský rok 2020/2021

Žiaci nastupujúci do 1. ročníka stredných škôl

- zasielajú prihlášky o prijatie do ŠI spolu so zápisným lístkom potvrdeným strednou školou až po ich prijatí na strednú školu

Starší žiaci, ktorí sú ubytovaní v ŠI v školskom roku 2019/2020

- zasielajú prihlášky o prijatie do ŠI 

 

Uvedené dokumenty zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@simedke.sk. Originál žiadosti odovzdajú prijatí žiaci až pri nástupe do ŠI v septembri.

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na uvedenom linku: https://www.simedke.sk/index.php/prijimanie-ziakov

Informácie Vám podáme:

- každý pracovný deň na e-mailovej adrese: sekretariat@simedke.sk a

- v pracovnej dobe v utorok a piatok v čase od 09:00 do 13:00 na telefónnom čísle: 055/643 55 73

DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

V zmysle Usmernenia Košického samosprávneho kraja zo dňa 20.04.2020 k VZN č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Vám oznamujeme, že v čase od 16.03.2020 do rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v Slovenskej republike, ktorým sa obnovuje prevádzka škôl a školských zariadení sa výber príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte a na režijné náklady v školskej jedálni POZASTAVUJE.