Petícia proti odvolaniu Ing. Melánie Konečnej z funkcie riaditeľky Školského internátu, ul. Medická 2, Košice

My, dolu podpísaní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia Školského internátu, Medická 2 v Košiciach týmto vyjadrujeme

n e s ú h l a s  a podporujeme túto petíciu - kliknite tu.

s písomným upozornením na porušovanie pracovnej disciplíny s upozornením na možnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktoré bolo dňa 04. 11. 2020 vydané Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom Košického samosprávneho kraja.

Rozhodnutie odvolať pani riaditeľku školského internátu, Medická 2 Košice – Ing. Melániu Konečnú z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, s ktorým ste sa obrátili na Radu školského zariadenia o vyjadrenie považujeme za neadekvátne, účelové a neobjektívne voči pochybeniam uvádzajúcich v Správe o výsledku kontroly vykonanej oddelením kontrolingu KSK.

My, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školského internátu už skoro 2 roky sledujeme nátlak na pani riaditeľku zo strany Košického samosprávneho kraja. Nezabudli sme ani na ohováranie pani riaditeľky v médiách a podanie ničím nepodloženého trestného oznámenia KSK voči riaditeľke, ako aj na vyhrážanie sa pani riaditeľke zamestnancami odboru školstva KSK v júli 2019 v prípade, že ak sa riaditeľka nevzdá funkcie bude zo strany KSK medializovaná, odvolaná, pozastavená funkcia či podané trestné oznámenie, ako aj na viacero kontrol zo strany KSK.

Tieto kroky zo strany KSK dôrazne odmietame a vyjadrujeme podporu pani riaditeľke Ing. Melánii Konečnej.

Vážime si prácu pani riaditeľky, jej osobnosť, profesionalitu, ľudskosť, dôslednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Odvolanie pani riaditeľky z funkcie by znamenalo zastavenie naštartovaných pozitívnych zmien v školskom internáte, ktoré iniciuje a riadi od svojho vymenovania do funkcie v roku 2003 až do súčasnosti.

Uvádzame aspoň niektoré z nich:

pani riaditeľka zabezpečila proces modernizácie vnútorných priestorov školského internátu, izieb žiakov, klubovní, spoločenských a odborných miestností, posilňovní a pod.

zabezpečila opravu strechy a rozvodov studenej vody, výmenu stúpačiek, opravu sociálnych zariadení v školskom internáte

výmenu viac ako dvoch tretín starých drevených okien za plastové, a to z vlastných zdrojov školského internátu.

počas pôsobenia Ing. Melánie Konečnej – riaditeľky školského internátu boli iba na jedinom, našom školskom internáte úspešne implementované 3 projekty cezhraničnej spolupráce v rámci výzvy Interreg HU-SK-RO-UA v rokoch 2006-2012, ktoré boli zamerané na rozvíjanie európskych hodnôt u žiakov a prispeli aj k materiálno-technickému vybaveniu ŠI. V rámci týchto projektov bola nadviazaná medzinárodná spolupráca s maďarským a ukrajinským partnerom, ktorá pretrváva až do súčasnosti.

v rokoch 2005 - 2015 bolo realizovaných viacero menších projektov s finančnou podporou Úradu vlády SR, Rady vlády pre prevenciu kriminality, či ministerstva školstva SR, ktoré boli orientované na prevenciu rizikového správania, orientáciu na zdravý životný štýl a zdravé stravovanie žiakov.

Riaditeľka školského internátu sa počas celej riadiacej funkcie správala korektne ku zamestnancom, žiakom a rodičom a riadila školský internát vysoko odborne a apoliticky. Pod jej vedením náš školský internát, ktorý je najväčším školským internátom v Košickom kraji si vybudoval a udržiaval prestíž nielen na Slovensku, ale aj v časti Európy.

A preto my, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školského internátu svojim podpisom vyjadrujeme podporu pani riaditeľke Ing. Melánii Konečnej a žiadame predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku o prehodnotenie svojho návrhu na odvolanie a riaditeľku Ing. Melániu Konečnú neodvolať z funkcie.

n e s ú h l a s  a podporujeme túto petíciu - kliknite tu.

Úhrada nákladov za ubytovanie a stravovanie_Dodatok!!!

Poplatky v internátnej školskej jedálni v zmysle VZN KSK č. 5/2019 za potraviny a príspevok na réžiu od zákonných zástupcov sa stávajú preplatkami, ktoré budú odrátané z mesačnej platby pri obnovení prevádzky školskej jedálne pre žiakov.

Poplatok za ubytovanie za mesiac október 2020 od 01. 10. 2020 do 11. 10. 2020 je 10,29 €, od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020 je poplatok za ubytovanie 18,71 €, ktorý sa nebude vracať, ale sa započíta v 1. platbe za príslušný mesiac, kedy bude obnovená prevádzka školského internátu.

 

Úhrada nákladov za ubytovanie a stravovanie!!!

V zmysle § 8 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) KSK č. 9/2020 z 15. 05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa:

"Počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného podľa osobitných predpisov, ak došlo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, v období odo dňa, kedy došlo k mimoriadnemu prerušeniu činností t. j. 12. 10. 2020 podľa osobitných predpisov, do dňa predchádzajúceho dňu, kedy bude obnovené poskytovanie ubytovania v školskom internáte rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pozastavuje."

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby poplatky za ubytovanie a stravovanie za mesiac november a december NEUHRÁDZALI. 

Pokyny k odubytovaniu žiakov

Pokyny k odubytovaniu žiakov

 

1)      Odubytovanie je možné iba v súlade s nižšie uvedeným harmonogramom.

2)      Rodičia a cudzie osoby majú zákaz vstupu do budovy.

3)      Vstup do budovy je za prísnych hygienických opatrení ( ranný filter, dezinfekcia rúk, odstupy, ochranné rúško...)

4)      Žiak má povolený vstup len do svojej bunky a izby.

5)      V izbe sa môže nachádzať iba jeden žiak.

6)      Žiakom s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo žiakom, ktorí sú v karanténe je zakázaný vstup do budovy ŠI. Odubytujú sa až po skončení nariadenej

         karantény po dohode s príslušným vychovávateľom.

7)      Žiaci sú povinní zobrať všetky svoje osobné veci a potraviny z kuchyniek.

8)      Odubytovanie mimo harmonogramu je možné len po dohode so skupinovým vychovávateľom.

9)      Žiak je povinný odovzdať kľúče od bunky, skrine a opustí budovu.

10)    Od pondelka 19.10.2020 je školský internát zatvorený.

OZNAM

HARMONOGRAM ODUBYTOVANIA ŽIAKOV

 

Žiaci si prevezmú školské a osobné vecí pri dodržaní hygienických opatrení denne od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 podľa nasledujúceho harmonogramu alebo po dohode s príslušným vychovávateľom:

Žiaci 4. ročníkov a vyššie od        08.00 – 10.00 hod.

Žiaci 3.ročníkov                             10.00 – 12.00 hod.

Žiaci 2. ročníkov                            12.00 – 14.00 hod.

Žiaci 1. ročníkov                            14.00 – 16. 00 hod.

OZNAM !!!

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, vážení žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhodol, že mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky. (Rozhodnutie ministra MŠVVaŠ SR nájdete TU)

Z toho dôvodu žiadame žiakov, aby dnes t. j. 11. 10. 2020 necestovali na školský internát. 

V najbližších dňoch Vám poskytneme informácie ohľadom vyzdvihnutia si svojich osobných vecí zo školského internátu. 

Oznam pre stravníkov_Aktualizované!!!

 

V súvislosti so sprísnenými hygienickými opatreniami v súvislosti s COVID – 19, bude školská jedáleň od 05. 10. 2020 variť nasledovne:

- raňajky č. 1,

- obed č. 1, obed č. 2,

- večera č. 1.

 

V pondelok sa budú naďalej vydávať aj suché raňajky č. 2 pri obede a večeri.

V piatok sa takisto vydáva suchý obed č. 2 pri raňajkách.

 

Možnosť výberu z dvoch obedov, ak si žiak nevyberie, automaticky bude mať navolený obed č.2.

 

Výdaj jedla pri výdajom okienku bude prebiehať nasledovne:

- študenti si sami jedlo, nápoj, príbor a tácky neberú,

- stravníci prichádzajú k okienku kde personál kuchyne vydáva pokrmy vrátane zabalených príborov, nápojov a táciek,

- výdaj stravy vzhľadom na situáciu Covid – 19 sa predlžuje nasledovne :

raňajky:  6,00 – 8,00 hod.

obed:    12,30 - 15,30 hod.

večera: 17,30 – 20,00 hod.

PODMIENKY VSTUPU DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU!!! aktualizované 16. 09. 2020

1. Pre zákonných zástupcov žiakov prípadne plnoletého žiaka

Zákonný zástupca žiaka prípadne plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školského internátu v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti   (tlačivo nájdete tu) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje školský internát (službukonajúcu vychovávateľku na tel. č. 055/643 56 88, 055/786 09 22 - vrátnica). Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školského internátu. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

2. Pre návštevníkov ŠI (cudzie osoby)

Vstup cudzím osobám do priestorov školského internátu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou ŠI a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete tu) danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca ŠI a žiaka. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu školský internát zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školského internátu.

Na komunikáciu externých osôb so školským internátom počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky ŠI za vyššie uvedených podmienok.

OZNAM

V pondelok 14.9.2020 bude školský internát zatvorený. Príchod žiakov do internátu bude v utorok 15.9.2020 od 15.00 hod.