Nástup žiakov do ŠI od 09. 05. 2021

Informácie pre žiakov stredných škôl, ktorým začína prezenčná výučba v škole od 10. 05. 2021: 

Príchod žiakov do ŠI je 09. 05. 2021 (nedeľu), podľa nasledujúceho rozpisu: 

- 1. ročník - 16:00 - 17:00 hod. 

- 2. ročník - 17:00 - 18:00 hod. 

- 3. ročník - 18:00 - 19:00 hod. 

- ostatné ročníky - 19:00 - 20:30 hod. 

Všetkých nastupujúcich žiakov žiadame, aby mali ku dňu nástupu na ŠI uhradený poplatok za ubytovanie za mesiac máj vo výške 29 € a doniesli doklad o zaplatení.

 

Pri nástupe žiak prejde filtrom: 

- dezinfekcia rúk

- meranie teploty 

- respirátor

 

Pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov): 

- zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

- plnoletý žiak sám za seba predkladá Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

 

OZNAM!

Informácie platné od 02. 05. 2021 pre všetkých žiakov ubytovaných v ŠI  (pre všetky ročníky stredných zdravotníckych škôl a pre končiace ročníky ostatných stredných škôl):

Nástup na ŠI je možný od 02. 05. 2021 (nedeľa) v čase od 16:00 do 20:00 hod.

Pri nástupe žiak prejde filtrom:

- dezinfekcia rúk

- meranie teploty

- respirátor

 

Pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov): 

- zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

- plnoletý žiak sám za seba predkladá Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

 

 

OZNAM

V zmysle Manuálu Covid školský semafor pre stredné školy je od 25. 04. 2021 školský internát otvorený pre všetky ročníky stredných zdravotníckych škôl a  pre končiace ročníky ostatných stredných škôl!

Nástup na internát je možný od 16:00 hod. do 20:00 hod. 

Žiaci budú uhrádzať náklady za ubytovanie v alikvotnej čiastke.

Podmienky nástupu žiaka na ŠI a doloženie potrebných dokumentov sú rovnaké ako v prípade nástupu - 18. 04. 2021 (viď nižšie)

OTVORENIE ŠI PRE ŽIAKOV SZŠ

V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 o obnove prevádzky školských internátov v obmedzenom rozsahu (podľa manuálu MŠVVaŠ SR k návratu do škôl od 19.04.2021 https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf)  bude Školský internát Medická 2, Košice od 18. 04. 2021 (nedeľa) otvorený  len pre žiakov 3. ročníkov a končiacich ročníkov zdravotníckych škôl v Košiciach.

Stravovanie žiakov v školskej jedálni začne od 19. 04. 2021 (pondelok) obedom.

Na školský internát Medická 2 budú príjatí aj žiaci ubytovaní na iných školských internátoch. Títo žiaci majú byť informovaní prostredníctvom svojej školy. Žiaci z iných ŠI musia byť nanovo prijatí do ŠI Medická 2 a teda musia zaslať žiadosť o prijatie do ŠI (scan žiadosti) mailom na sekretariat@simedke.sk a súčasne  sa z pôvodného školského internátu odhlásiť. 

Vzor žiadosti o prijatie do ŠI je zverejnený na webovej stránke ŠI, Medická 2, Košice - https://www.simedke.sk/index.php/prijimanie-ziakov  

Žiadosť o prijatie do ŠI Vás žiadame zaslať obratom najneskôr do 17. 04. 2021.

 

Podmienky nástupu:

Nástup je možný 18. 04. 2021 (nedeľa) v čase od 16:00 do 20:00 hod.

Pri nástupe žiak prejde filtrom:

- dezinfekcia rúk

- meranie teploty

- respirátor

 

Následne je žiak povinný doplniť tieto dokumenty:

Neplnoletý žiak:

Platné do 24. 04. 2021

- Príloha č. 1 - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov 

- Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase 

Platné od 25. 04. 2021

- Príloha č. 1 - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov 

- Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase 

 

Plnoletý žiak:

Platné do 24. 04. 2021

- Príloha č. 2 - Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

- Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Platné od 25. 04. 2021

- Príloha č. 2 - Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

- Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

 

 

Odporúčanie k testovaniu:

Minimálne 1 deň pred skončením platnosti testu odporúčame žiakom a jednému zákonnému zástupcovi neplnoletého testovaného žiaka v spoločnej domácnosti absolvovať pretestovanie na zabezpečenie kontinuálnej platnosti podmienky negatívneho testu. Toto odporúčanie je z dôvodu, aby pozitívny výsledok testu žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka nebol identifikovaný bezprostredne pri nástupe na internát v nedeľu večer.

Upozornenie:

V prípade, že sa u žiačky alebo zákonného zástupcu aj napriek negatívnemu antigénovému testu, objavia bezprostredne pred nástupom do ŠI príznaky respiračného ochorenie COVID-19, prípadne iné zdravotné problémy, žiadame, aby žiačka do ŠI nenastupovala a konzultovala svoj zdravotný stav so svojím lekárom.

OZNAM – Prijímanie žiakov do školského internátu v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci, 

oznamujeme Vám, že žiaci, ktorí boli ubytovaní v ŠI v šk. roku 2020/2021 môžu zasielať Žiadosti o prijatie do ŠI elektronicky na e-mail: sekretariat@simedke.sk, a to do 16. 04. 2021.

Originál žiadosti prijatí žiaci odovzdajú pri nástupe do ŠI. 

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu sú na linku: https://www.simedke.sk/index.php/prijimanie-ziakov

Žiaci, ktorí nastupujú do 1. ročníkov stredných škôl zasielajú Žiadosti o prijatie do ŠI spolu so Zápisným lístkom (potvrdeným strednou školou) až po prijatí na strednú školu.

V prípade otázok a nejasností nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 0911 295 803

Petícia proti odvolaniu Ing. Melánie Konečnej z funkcie riaditeľky Školského internátu, ul. Medická 2, Košice

My, dolu podpísaní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia Školského internátu, Medická 2 v Košiciach týmto vyjadrujeme

n e s ú h l a s  a podporujeme túto petíciu - kliknite tu.

s písomným upozornením na porušovanie pracovnej disciplíny s upozornením na možnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktoré bolo dňa 04. 11. 2020 vydané Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom Košického samosprávneho kraja.

Rozhodnutie odvolať pani riaditeľku školského internátu, Medická 2 Košice – Ing. Melániu Konečnú z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, s ktorým ste sa obrátili na Radu školského zariadenia o vyjadrenie považujeme za neadekvátne, účelové a neobjektívne voči pochybeniam uvádzajúcich v Správe o výsledku kontroly vykonanej oddelením kontrolingu KSK.

My, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školského internátu už skoro 2 roky sledujeme nátlak na pani riaditeľku zo strany Košického samosprávneho kraja. Nezabudli sme ani na ohováranie pani riaditeľky v médiách a podanie ničím nepodloženého trestného oznámenia KSK voči riaditeľke, ako aj na vyhrážanie sa pani riaditeľke zamestnancami odboru školstva KSK v júli 2019 v prípade, že ak sa riaditeľka nevzdá funkcie bude zo strany KSK medializovaná, odvolaná, pozastavená funkcia či podané trestné oznámenie, ako aj na viacero kontrol zo strany KSK.

Tieto kroky zo strany KSK dôrazne odmietame a vyjadrujeme podporu pani riaditeľke Ing. Melánii Konečnej.

Vážime si prácu pani riaditeľky, jej osobnosť, profesionalitu, ľudskosť, dôslednosť, organizačné a komunikačné schopnosti.

Odvolanie pani riaditeľky z funkcie by znamenalo zastavenie naštartovaných pozitívnych zmien v školskom internáte, ktoré iniciuje a riadi od svojho vymenovania do funkcie v roku 2003 až do súčasnosti.

Uvádzame aspoň niektoré z nich:

pani riaditeľka zabezpečila proces modernizácie vnútorných priestorov školského internátu, izieb žiakov, klubovní, spoločenských a odborných miestností, posilňovní a pod.

zabezpečila opravu strechy a rozvodov studenej vody, výmenu stúpačiek, opravu sociálnych zariadení v školskom internáte

výmenu viac ako dvoch tretín starých drevených okien za plastové, a to z vlastných zdrojov školského internátu.

počas pôsobenia Ing. Melánie Konečnej – riaditeľky školského internátu boli iba na jedinom, našom školskom internáte úspešne implementované 3 projekty cezhraničnej spolupráce v rámci výzvy Interreg HU-SK-RO-UA v rokoch 2006-2012, ktoré boli zamerané na rozvíjanie európskych hodnôt u žiakov a prispeli aj k materiálno-technickému vybaveniu ŠI. V rámci týchto projektov bola nadviazaná medzinárodná spolupráca s maďarským a ukrajinským partnerom, ktorá pretrváva až do súčasnosti.

v rokoch 2005 - 2015 bolo realizovaných viacero menších projektov s finančnou podporou Úradu vlády SR, Rady vlády pre prevenciu kriminality, či ministerstva školstva SR, ktoré boli orientované na prevenciu rizikového správania, orientáciu na zdravý životný štýl a zdravé stravovanie žiakov.

Riaditeľka školského internátu sa počas celej riadiacej funkcie správala korektne ku zamestnancom, žiakom a rodičom a riadila školský internát vysoko odborne a apoliticky. Pod jej vedením náš školský internát, ktorý je najväčším školským internátom v Košickom kraji si vybudoval a udržiaval prestíž nielen na Slovensku, ale aj v časti Európy.

A preto my, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školského internátu svojim podpisom vyjadrujeme podporu pani riaditeľke Ing. Melánii Konečnej a žiadame predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku o prehodnotenie svojho návrhu na odvolanie a riaditeľku Ing. Melániu Konečnú neodvolať z funkcie.

n e s ú h l a s  a podporujeme túto petíciu - kliknite tu.

Úhrada nákladov za ubytovanie a stravovanie_Dodatok!!!

Poplatky v internátnej školskej jedálni v zmysle VZN KSK č. 5/2019 za potraviny a príspevok na réžiu od zákonných zástupcov sa stávajú preplatkami, ktoré budú odrátané z mesačnej platby pri obnovení prevádzky školskej jedálne pre žiakov.

Poplatok za ubytovanie za mesiac október 2020 od 01. 10. 2020 do 11. 10. 2020 je 10,29 €, od 12. 10. 2020 do 31. 10. 2020 je poplatok za ubytovanie 18,71 €, ktorý sa nebude vracať, ale sa započíta v 1. platbe za príslušný mesiac, kedy bude obnovená prevádzka školského internátu.

 

Úhrada nákladov za ubytovanie a stravovanie!!!

V zmysle § 8 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) KSK č. 9/2020 z 15. 05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa:

"Počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného podľa osobitných predpisov, ak došlo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, v období odo dňa, kedy došlo k mimoriadnemu prerušeniu činností t. j. 12. 10. 2020 podľa osobitných predpisov, do dňa predchádzajúceho dňu, kedy bude obnovené poskytovanie ubytovania v školskom internáte rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pozastavuje."

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby poplatky za ubytovanie a stravovanie za mesiac november a december NEUHRÁDZALI. 

Pokyny k odubytovaniu žiakov

Pokyny k odubytovaniu žiakov

 

1)      Odubytovanie je možné iba v súlade s nižšie uvedeným harmonogramom.

2)      Rodičia a cudzie osoby majú zákaz vstupu do budovy.

3)      Vstup do budovy je za prísnych hygienických opatrení ( ranný filter, dezinfekcia rúk, odstupy, ochranné rúško...)

4)      Žiak má povolený vstup len do svojej bunky a izby.

5)      V izbe sa môže nachádzať iba jeden žiak.

6)      Žiakom s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo žiakom, ktorí sú v karanténe je zakázaný vstup do budovy ŠI. Odubytujú sa až po skončení nariadenej

         karantény po dohode s príslušným vychovávateľom.

7)      Žiaci sú povinní zobrať všetky svoje osobné veci a potraviny z kuchyniek.

8)      Odubytovanie mimo harmonogramu je možné len po dohode so skupinovým vychovávateľom.

9)      Žiak je povinný odovzdať kľúče od bunky, skrine a opustí budovu.

10)    Od pondelka 19.10.2020 je školský internát zatvorený.